You are here:

Bliv faglært landmand

Under uddannelsen kommer du til at arbejde med alle dele af produktionen.
Du veksler mellem at gå i skole og være i praktik hos en landmand.

I starten af uddannelsen bliver du introduceret til alle dele af landbruget, både konventionelt og økologisk.
Senere i forløbet skal du vælge, hvad du gerne vil være specialist i.

Tilmeldingen sker gennem den koordinerede tilmelding på: www.optagelse.dk 


Landmand
Uddannelsens opbygning

20 ugers grundforløb
20 ugers grundforløb
Mellem 27 og 33 måneder
16 ugers forløb
20 ugers grundforløb
21 ugers forløb

Grundforløb

Grundforløb 1 (GF1) er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og ønsker fagretning landbrug. På Gråsten Landbrugsskole udbyder vi fagretningen landbrug. Undervisningen på GF1 tager i høj grad udgangspunkt i skolens gård Fiskbæk, hvor vi bruger staldene, markerne og maskinhallen i undervisningen.

Undervisningen på GF1 er delt op i erhvervsfag, valgfag og grundfaget dansk.

Erhvervsfagene består af emnerne Arbejdspladskultur, Praktikpladssøgning, Samfund og Sundhed, Arbejdsplanlægning og Samarbejde, Faglig dokumentation, Faglig kommunikation, Innovation og Metodelære.

Erhvervsfagene på Gråsten Landbrugsskole tager i høj grad udgangspunkt i en række vidt forskellige og spændende temaer, som du kan læse mere om i info-arket. Herudover vil der være undervisning i klassen i emner som privatøkonomi, sundhed, idræt, faglig kommunikation, arbejdspladskultur og praktikpladssøgning.

Erhvervsfagene bedømmes med bestået/ikke bestået

Valgfagene på Gråsten Landbrugsskole er delt op i bonusfag og støttefag, samt erhvervsfaget Faglig kommunikation, niveau 2. Du kan vælge mellem en række forskellige fag, som du kan læse mere om i info-arket.

Foruden erhvervsfag og valgfag skal alle elever gennemføre grundfaget Dansk på niveau E, hvis man er gået ud af 9. klasse eller niveau C, hvis man er gået ud af 10. klasse. Dansk bedømmes med en standpunktskarakter, og der er eksamen i faget.

Tilmeldingen sker gennem den koordinerede tilmelding eller ved at henvende sig til skolen. Når du har gennemført erhvervsfagene og dansk på GF1, har du adgang til GF2.

GF1 begynder i august.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 (GF2) er første trin i landbrugsuddannelsen. Der opnås en bred viden indenfor kvæg, svin, planter og maskiner. Du vil også blive undervist i grundfagene naturfag og biologi, som også er eksamensfag.

Undervisningen vil være en blanding af teoretisk klasseundervisning og praktiske øvelser i maskinhal, værksteder, kvæg- og svinestald på skolens eget landbrug Fiskbæk.

GF2 starter i august og januar.

Tilmelding: www.optagelse.dk eller ved direkte henvendelse til skolen. Du kan starte på GF 2 direkte efter GF 1 eller hvis du har en uddannelsesaftale og i øvrigt opfylder gældende optagelseskriterier.

Fagene på GF 2 er delt op i grundfag, erhvervsrettede fag og valgfag.

Du undervises i grundfagene biologi og naturfag på F-niveau. Undervisningen er i høj grad bygget op om landbrugsfaglige emner, og der vil indgå praktiske øvelser såvel som teoretisk undervisning. Grundfagene afsluttes med en standpunktskarakter i hvert af fagene, og efter lodtrækning skal du til mundtlig eksamen i ét af grundfagene. Eksamen og standpunkt skal være bestået med karakteren 02.

I de erhvervsrettede fag undervises du i en række landbrugsfaglige fag herunder bl.a. arbejdsmiljø, naturpleje, kvæg, svin, planteavl, maskinteori og -praktik. Undervisningen vil være en kombination af klasseundervisning og casearbejde samt praktiske øvelser i maskin- og svejsehallen. Desuden vil en del af undervisningen ske på skolens landbrug Fiskbæk, hvor der vil være praktik i kvæg- og svinestaldene samt praktiske markøvelser. Ud over praktik i vore stalde og maskinværksteder kommer du også på faglige ekskursioner på andre landbrug og landbrugsrelaterede virksomheder.

I erhvervsrettede fag skal du desuden bestå en række certifikater som kørekort til minimum traktor, førstehjælpsbevis, brandbekæmpelsesbevis, §26-bevis samt medicinhåndteringsbevis.

Valgfag består af en række forskellige bonus- og støttefag. Her har du mulighed for at dygtiggøre dig yderligere enten inden for grundfagene eller erhvervsfagene med nye temaer eller få undervisning i grundfag og erhvervsfag, der støtter op om allerede kendte emner.

GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve, som skal bestås ved karakteren 02. Du skal udarbejde en skriftlig opgave, som danner udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Denne eksamen skal bestås med karaktereren 02.

GF2 er for alle, der efter 9. eller 10. klassen enten har gennemført GF 1 eller allerede har en uddannelsesaftale med en landmand. Desuden skal du have et gennemsnit på 02 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse. Hvis det er mere end ét år siden du gik ud af folkeskolen, skal du begynde direkte på GF2.

(Link: Hent infoark her)

Praktikplads

Praktikken udgør en vigtig del af uddannelsen. Du skal være i praktik mellem 27 og 33 måneder i løbet af din uddannelse til landmand, og 15 måneder, hvis du stopper som landbrugsassistent.

Store dele af de færdigheder du skal kunne for at blive en dygtig landmand, skal du lære i praktiktiden. Derfor er det vigtigt, at du vælger en praktikplads, der har den eller de produktionsgrene, der interesserer dig.

Hvordan finder du en praktikplads?
Praktikpladssituationen ser rigtig god ud for elever i landbrugsuddannelsen. Landbruget er også hårdt ramt rent økonomiske i disse år, men landmændene byder gerne indenfor. De synes, det er sjovt at oplære elever og vil gerne være med til at sikre dygtige medarbejdere i landbruget fremover.

Du kan selv finde en godkendt praktikplads.
Du kan også blive tilmeldt Jobstafetten, som er det centrale sted for jobsøgende i landbruget.
Du kan ligeledes tjekke opslagstavlen på landbrugsskolen.

Har du allerede fundet en praktikplads, som ikke er godkendt, eller som du er i tvivl om, er godkendt – så klik ind på www.praktikpladsen.dk Her er alle godkendte praktikpladser registreret, og her kan landmanden søge om en godkendelse.

Kontakt studievejlederen eller konsulenten fra LandboUngdom, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Problemer i praktiktiden?
Er du startet i en praktikplads, og synes du ikke det går, som det skal – så giv ikke op! Fortæl din praktikvært, hvordan du har det, så I sammen kan finde en løsning. Hvis det ikke hjælper eller du synes, det er svært, så skynd dig at kontakte en af konsulenterne på LandboUngdom – www.landboungdomscentret.dk eller tlf 73 20 26 50 – de er der for at hjælpe dig.

1. hovedforløb

Landbrugsassistent

1. hovedforløb vil bygge videre på de kompetencer du har opnået på grundforløbet og i din første praktikperiode. Du kan vælge at afslutte 1. hovedforløb med en eksamen og herefter afslutte som landbrugsassistent. Det kræver udover den aflagte eksamen, en samlet uddannelse på mellem 22 og 25 måneder.

Skolestart: Ultimo August / Primo September

Forløbet er på 16 uger, og du vil blive undervist i fag som fx naturfag, husdyr, planter, teknik og økonomi. Derudover vil der være mulighed for at vælge fag som svin, kvæg, planteproduktion, teknik, slagtekalve og økologi.

Undervisningen vil være teoretisk klasseundervisning med praktiske opgaver og øvelser i flere af fagområderne, ligesom skolens landbrug inddrages i undervisningen.

Læs mere om 1. hovedforløb i Infoarket.
(Link: Hent infoark her)

2. hovedforløb

Landmand

2. hovedforløb er sidste og afsluttende trin på uddannelsen til landmand. Der afsluttes med bevis som faglært landmand med speciale i husdyr eller planter. 2. hovedforløb tager 20 uger, og du vil blive undervist i fagområderne bæredygtighed, miljø, innovation og iværksætteri, økonomi, samfund og erhverv.

Desuden får du mulighed for at specialisere dig inden for enten svin, kvæg eller planter og mulighed for at vælge fag som fx mink, økologi, planteværn, teknik, natur- og landskabspleje, finansiering og investering.

Skolestart: ultimo januar / primo februar

Undervisningen er fortrinsvis teoretisk, men der inddrages mange praktiske eksempler undervejs, ligesom der arbejdes med flere cases på forløbet.

2. hovedforløb afsluttes med eksamen og bevis som faglært landmand.

Læs mere om 2. hovedforløb i Infoarket.
(Link: Hent infoark her)

Studenterforløb

Studenterforløbet er for alle, der har en gymnasial uddannelse, hvad enten det er STX, HHX, HTX eller HF.

Forløbet er på i alt 21 uger, hvor du tager grundforløb 2 og 1. hovedforløb i forlængelse af hinanden på afkortet tid.

Du bliver undervist i fagområder indenfor bl.a. husdyr, planter, naturpleje, biologi, naturfag, teknik og økonomi. Desuden er der mulighed for at vælge forskellige valgfrie specialefag.

Undervisningen vil være teoretisk klasseundervisning samt praktiske opgaver og øvelser. Skolens maskinhal, staldene på skolens landbrug Fiskbæk samt lokale landbrugsbedrifter vil danne rammen om den praktiske undervisning.

Studenterforløbet er både for dig, som gerne vil fortsætte i uddannelsen til landmand men også til dig, som planlægger at tage en videregående uddannelse til fx dyrlæge, agronom, cand. scient i agrobiologi, jordbrugsøkonom eller jordbrugsteknolog.
(Link: Hent infoark her)

Adgangskrav

Adgangskravet til GF1 er, at du skal have mindst 02 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10 klasse. Du kan begynde på GF1 hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller hvis det er op til et år siden du gik ud af 9. eller 10. klasse.

Adgangskrav til hovedforløbet er, at du skal have gennemført Grundforløbet, dyr planter og natur, med opnåede kompetencer til hovedforløbet, Landmand.

Der kan godskrives for andre erhvervsuddannelser efter en nærmere afklaring som skolen foretager.

Brobygning

Brobygning for 9. og 10. klasse elever på Gråsten Landbrugsskole

Formålet med brobygning er at give dig indsigt i uddannelsen til landmand. Du vil få præsenteret fagretning landbrug fra indgang til fødevarer, jordbrug og oplevelser. Du vil få mulighed for at komme med i staldene på skolen, da vi både har køer, svin og markbrug på skolens landbrug. Du får mulighed for at opleve, hvad det vil sige at gå på en landbrugsskole og bo på en kostskole.

Der tilbydes brobygning på Gråsten Landbrugsskole i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Tilmelding foregår på hjemmesiden www.brobygning.net i samarbejde med din UU-vejleder.

Gråsten Landbrugsskole tilbyder brobygning til elever fra hele landet.

Brobygning for studerende på VUC på Gråsten Landbrugsskole
Formålet med brobygning er at give dig indsigt i uddannelsen til landmand. Du vil få præsenteret uddannelsens opbygning og blive klogere på om denne uddannelse er den rigtige for dig. Du vil blive præsenteret for de krav og muligheder uddannelsen giver dig for arbejde efterfølgende. Du vil komme med i staldene på skolen, da vi har både køer, grise og markbrug på skolens landbrug. Du får mulighed for at opleve hvad det vil sige at gå på en landbrugsskole.

Der tilbydes brobygning på Gråsten landbrugsskole i samarbejde med VUC Syd.

Gråsten Landbrugsskole har følgende startterminer i skoleåret 2020-21:

Er du interesseret i nærmere information eller at tilmelde dig et af nedenstående hold så send os en mail på gl@gl.dk

 

Forløb Varighed Start slut
Grundforløb 1 20 uger 3. august 2020 8.januar 2021
Grundforløb 2 20 uger 3. august 2020 18. december 2020
Grundforløb 2 20 uger 11. januar 2021 18. juni 2021
EUX-GF 1 20 uger 3. august 2020 8.januar 2021
EUX-GF 2 20 uger 11. januar 2021 18. juni 2021
1. Hovedforløb 16 uger 31. august 2020 18. december 2020
EUX-1.hovedforløb 40 uger 3. august 2020 18. juni 2021
2. Hovedforløb 20 uger 27. januar 2021 25. juni 2021
EUX- 2.hovedforløb 22,5 uger 4. januar 2021 25. juni 2021
Studenterlinje GF 11 uger 10. august 2020 15. oktober 2020
Studenterlinje h1 10 uger 19.oktober 2020 15. januar 2021
Produktionsleder 20 uger 25. august 2020 26. januar 2021
Agrarøkonom 40 uger 3. februar 2020 29. januar 2021

Startdatoer

Grundforløb 1

20 uger
3. august 2020 – 8. januar 2021

Læs mere

Grundforløb 1

20 uger
3. august 2020 – 8. januar 2021

Bo på skolen

Bo på skolen ??

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger ??

Undervisning & bedømmelse

I menuen til venstre finder du skolens lokale undervisningsplaner for de forskellige forløb. (links)

Skolens bedømmelsesplaner beskriver, hvorledes eleverne og de studerende bliver bedømt ved afsluttende prøver samt omfanget af løbende evalueringer.

Bedømmelsesplanerne bliver løbende opdateret som følge af eksempelvis ændringer i bekendtgørelser.

Eleven/den studerende har mulighed for at se hvorledes eksamensform og antal af prøver i uddannelsens enkelte elementer.

Du kan finde bedømmelsesplaner for alle forløb i nedenstående links.

Studievejledning

Kan du ikke finde svar på vores hjemmeside, eller vil du gerne tale med en person,
er du velkommen til at sende en e-mail, ringe eller komme forbi på skolen.

Hovedkontoret finder du på:

Gråsten Landbrugsskole
Fiskbækvej 15
6300 Gråsten
T: 74 65 10 24

Du kan via mail rette dine spørgsmål til

Vejleder Anette Dalgas Ehlert ac@gl.dk
Direkte telefon 7365 3604 / mobil: 4116 6890

Vejleder Kirsten Broch Nielsen, kbn@gl.dk
Direkte telefon 7365 3602 / mobil 6162 7724

Vejledning under praktikken
Under praktikken er du velkommen til at kontakte os, eller praktikpladsudvalget og ungdomskonsulenterne, som også står klar til at hjælpe dig.

Flere links til uddannelse i landbruget
I vores linksamling under ‘Elev’ i hovedmenuen finder du blandt andet en oversigt over en række hjemmesider, der vedrører job og uddannelse i landbruget.

Tryk “Her” for at gå direkte til siden.

Info frem til skolestart

Info frem til skolestart ??

Studieture

På alle skoleforløb indgår en kortere eller længere studietur som en del af undervisningen.

Vi udbyder studieture med en blanding af såvel faglige som kulturelle besøg og du får god mulighed for at lære om et andet lands landbrug, sprog og kultur.

Studieture på Grundforløb 1 og 2

På Grundforløb 1 (EUD og EUX) vil der være en to-dagsstudietur.

Hvert andet år går turen til Tyskland, hvor der aflægges besøg på Agritechnica ved Hannover ligesom der er besøg på tyske landbrug og virksomheder.
Hvert andet år vil studieturen være en indlandstur med besøg på landbrugsudstillingen Agromek i Herning kombineret med faglige og kulturelle besøg i Danmark.

På Grundforløb 2 vil der være 1-2 éndagsture, der som oftest vil være en tur til den sønderjyske vestkyst, hvor der besøges forskellige landbrugsbedrifter undervejs ligesom der vil være besøg på Agromek i Herning hvert andet år.

Studietur på 1. hovedforløb

Studieturen på 1 Hovedforløb går i år til Syd og midt Sverige. Vi bor på vandrehjem et eller 2 steder. Vi besøger bla. Forskellige virksomheder bla. Väderstad og evt. Husqvarna. Desuden besøg på Svenske landbrug. Sydsverige er kendt for mange store planteavlsbrug. Men også mange kvægproduktioner og desuden svineavl”.

Studieturene 2021

Studieture til tre destinationer
Kommende 2. hovedforløbselever,EUD og nuværende 1. hovedforløbselever,EUX har valget mellem Portugal, Sydafrika eller Californien. Vi skal opleve Landbrug, kultur, natur og aktiviteter.

Sydafrika
* Kaffefarm
* Sukkerrør
* Malkekvæg
* Bananer
* Brahman-kødkvæg
* Lokal planteavl/selvforsyning
* Besøg på lokal skole
* Safari – Kryger Nationalpark
* Picnic i det grønne
* Flot natur + aktiviteter

Portugal
* Sortfodssvin
* Korkege, eucaluptus
* Diverse grøntsager
* Vindruer
* Oliven
* Fedekvæg + malkekvæg
* Korn, raps, spec. afgrøder
* Får
* Picnic i det grønne
* Flot natur + aktiviter

Californien
* Nødde-produktion
* Malkekvæg + fedekvæg
* Vindruer
* Majs
* Citrus/frugt/grøntsager
* Bomuld
* Yosemite/Sequia Nationalpark
* Grand Canyon West
* Picnic i det grønne
* Flot natur og aktiviter

Studietur på produktionsleder

På Produktionslederforløbet går studieturen til Holland. Vi har mange gode kontakter til landbrugsbedrifter i Holland.
Nærmere program følger.

Studietur på Agrarøkonom

På dette forløb vil der være 3 studieture heraf to kortere indenlands ture samt en tur til Bruxelles.

På studieturen til Bruxelles vil der være besøg i EU-parlamentet, hvor gruppen mødes med danske medlemmer af EU-parlamentet, som vil fortælle om arbejdet i parlamentet. Der vil også være besøg hos nogle af de danske lobbyister herunder Landbrug og Fødevarers kontor i Bruxelles.

Indlandsturene vil typisk være en 3-dagstur, hvor der besøges en række forskellige virksomheder med bla. nicheproduktion ligesom der vil være fokus på afsætning og markedsføring. På 2-dagsturen besøges landbrugsvirksomheder hvor produktionsudvikling vil være den røde tråd.
De studerende vil i samarbejde med lærerne arrangere de to indlandsture og vil dermed i høj grad selv være med i beslutningen omkring hvilke virksomheder, der besøges.

Desuden vil der på Agrarøkonomstudiet være mulighed for frit at vælge en destination hvor du- enten alene eller i en gruppe – kan komme til udlandet i forbindelse med hovedopgavens praktikperiode. Dette ophold kan danne udgangspunkt for den afsluttende hovedopgave med en faglig problemstilling i det valgte land.

Mulighederne er mange – kun fantasien sætter grænser.

Praktik i udlandet

Er du interesseret I at komme i praktik i udlandet, vil vi meget gerne hjælpe.
Du kan rejse på egen hånd eller sammen med en af vores partnere:

Travel 2 Farm www.t2f.dk
Agriventure www.agriventure.com
ALOTT www.alott.dk

Under alle omstændigheder er det en rigtig god idé at kontakte os – så vi kan få styr på uddannelsesaftalen
Og der er rigtig gode økonomiske muligheder for at få betalt rejsen og suppleret lønnen op til dansk lønningsniveau.

Se nærmere på www.aer.dk og www.udiverden.dk Der er (næsten) ingen undskyldninger for at blive hjemme!

Fremtidsmuligheder

Fremtidsmuligheder ??