elever i grisestalden

Bliv EUD faglært landmand

Under uddannelsen kommer du til at arbejde med alle dele af produktionen.
Du veksler mellem at gå i skole og være i praktik hos en landmand.

I starten af uddannelsen bliver du introduceret til alle dele af landbruget, både konventionelt og økologisk.
Senere i forløbet skal du vælge, hvad du gerne vil være specialist i.

Uddannelsens opbygning

Grundforløb

1. Hovedforløb

2. Hovedforløb

Grundforløb 1
20 uger
skole / praktik

Grundforløb 2
20 uger

Oplæring Trin 1
på et landbrug
14 måneder

Skoleforløb
16 uger

Oplæring Trin 2
13 måneder

Skoleforløb
20 uger

Grundforløb 1

– Fagretning landbrug under Fødevarer, jordbrug og oplevelser

På Gråsten Landbrugsskole udbydes fagretningen landbrug. Undervisningen på Grundforløb 1 tager i høj grad udgangspunkt i skolens gård Fiskbæk, hvor stalde, marker og maskinhal inddrages aktivt i undervisningen.

Undervisningen på Grundforløb 1 (GF1) er delt op i erhvervsfag, valgfag og grundfaget dansk.

 

Erhvervsfag

Fagene består af emnerne Arbejdspladskultur, Praktikpladssøgning, Samfund og sundhed, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Faglig dokumentation, Faglig kommunikation, Innovation og Metodelære.

Undervisning i Erhvervsfagene tager på Gråsten Landbrugsskole udgangspunkt i en række vidt forskellige og spændende temaer i stalde og værksteder.

Af temaer og projekter kan nævnes:

”Gok på GL” (bygning af kyllingehuse, pasning af kyllinger, slagtning)

”Fortid – Fremtid” (produktion af fødevarer i fortid, nutid og fremtid)

”Den grønne tråd” (anvendelse af de producerede varer i landbruget)

”Styr på dyr” (her er der fokus på adfærd og dyrevelfærd)

”Grønt kort” (grundlæggende viden om traktor og maskiner, herunder sikkerhed og arbejdsmiljø)

Der vil også være undervisning i klassen med emner som f.eks. privatøkonomi, sundhed, faglig kommunikation og praktikpladssøgning.

Erhvervsfagene bedømmes med bestået/ikke bestået.

 

Valgfag

Her kan der vælges mellem f.eks. værksted, køkken, traktorkørsel (såvel for øvede og for dem uden erfaring), arbejde i staldene og arbejde udendørs (med skolens pedeller). Du kan også vælge at lære om ostefremstilling.

 

Dansk

Elever, der er gået ud af 9. klasse, skal på grundforløbet gennemføre grundfaget Dansk på niveau E. Er man gået ud af 10. klasse, skal man gennemføre Dansk på niveau C. I begge tilfælde bedømmes Dansk med en standpunktskarakter, men der er også eksamen i faget.

 

Adgangskrav

For at starte på Grundforløb 1, skal du have mindst 02 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10 klasse samt have gået op til folkeskolens afgangsprøve. Du kan begynde på GF1 hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller hvis det er mindre end et år siden du gik ud af 9. eller 10. klasse.

 

Tilmelding

Sker gennem den koordinerede tilmelding (www.optagelse.dk).

Når du har gennemført erhvervsfagene og dansk på Grundforløb 1 har du adgang til Grundforløb 2.

Grundforløb 1 begynder i august og varer 20 uger.

Grundforløb 2

Fagene på Grundforløb 2 (GF2) er delt op i grundfag, erhvervsrettede fag og valgfag.

 

Grundfag

Du undervises i biologi og naturfag på F-niveau. Undervisningen er bygget op om landbrugsfaglige emner og der indgår praktiske øvelser såvel som teoretisk undervisning. Grundfagene afsluttes med en standpunktskarakter i hvert af fagene. Efter lodtrækning skal du til mundtlig eksamen i ét af grundfagene. Eksamen og standpunkt skal hver for sig være bestået med karakteren 02.

 

Erhvervsrettede fag

I de erhvervsrettede fag bliver der undervist i en række landbrugsfaglige områder, herunder bl.a. arbejdsmiljø, naturpleje, kvæg, svin, planteavl og maskiner. Undervisningen vil være en kombination af klasseundervisning, case-arbejde samt praktiske øvelser. Den praktiske del af undervisningen foregår i kvæg- og svinestaldene på skolens landbrug Fiskbæk. På jorden, der hører til Fiskbæk, laves praktiske markøvelser. Der vil også være praktikundervisning i skolens maskinhal og svejseværksted. Ud over den praktiske og teoretiske undervisning, kommer du på faglige ekskursioner til andre landbrug og til virksomheder med tilknytning til landbruget.

Undervejs i de erhvervsrettede fag skal du bestå en række certifikater, f.eks. kørekort (til minimum traktor), førstehjælpsbevis, brandbekæmpelsesbevis, §17-bevis samt medicinhåndteringsbevis.

 

Valgfag

Valgfag består af en række forskellige bonus- og støttefag. Her er der mulighed for at dygtiggøre sig inden for nye temaer og kendte emner i enten grundfag eller erhvervsrettede fag.

Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve, hvor der udarbejdes en skriftlig opgave, som danner udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Denne eksamen skal bestås med karakteren 02.

 

Adgangskrav

For at starte på Grundforløb 2 skal du efter 9. eller 10. klasse have gennemført Grundforløb 1. Du kan også starte, hvis du allerede har en uddannelsesaftale med en landmand. Du skal have et gennemsnit på 02 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse. Hvis det er mere end ét år siden du gik ud af folkeskolen, skal du begynde direkte på Grundforløb 2.

 

Skolestart

Grundforløb 2 starter i enten august eller januar og varer 20 uger.

Oplæring - Trin 1

I oplæringsperioden afprøver du de ting, du har lært på skolen, bliver rutineret i arbejdet og oplever hverdagen i jobbet. Du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til din uddannelse.

Du skal selv finde en læreplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med lærestedet, men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig godt på vej.

Vi har et stærkt netværk blandt læremestre og plejer at sige, at når vores grundforløbsklasser er færdige, er der en aftale til alle, som vil landbruget.

Der er flere muligheder, når du skal finde læreplads til uddannelsen efter grundforløbet (hovedforløbet). Du kan finde en virksomhed, der dækker hele dit oplæringsforløb, eller du kan kombinere flere kortere aftaler med flere virksomheder.

Kontakt evt. vores lærepladskonsulenter

Kontakt os

– vi hjælper dig videre

Uddannelse_ Faglægt landmand

Anette Dalgas Ehlert

Studiesekretær og vejleder

Uddannelse_ Faglægt landmand

Kirsten Broch Nielsen

Vejleder & Uddannelsesleder

1. hovedforløb

På 1. hovedforløb bygges der videre på de kompetencer, du som elev har opnået på grundforløbet og i praktikperioden.

 

Fagene

Der undervises i fag som f.eks. husdyr, planter, teknik, bæredygtighed og økonomi. Derudover vil der være mulighed for at vælge blandt en række valgfag f.eks. svin, kvæg, planteproduktion, teknik, slagtekalve og økologi.

 

Undervisningsform

Der vil være teoretisk klasseundervisning med praktiske opgaver og øvelser i flere af fagområderne. Hertil kommer, at skolens landbrug inddrages i undervisningen.

 

Adgangskrav

For at starte på 1. hovedforløb skal man have gennemført Grundforløb 2, landbrugsuddannelsen, med opnåede kompetencer til hovedforløbet, Landmand og have en uddannelsesaftale

 

Landbrugsassistent

Du kan vælge at afslutte 1. hovedforløb med en eksamen og herefter afslutte som Landbrugsassistent. Udover den aflagte eksamen kræver det dog (i de fleste tilfælde) yderligere to måneders praktik efter skoleopholdet.

 

Varighed

1. hovedforløb begynder i september og har en varighed af 16 uger.

Oplæring - Trin 2

På Trin 2 af oplæring bygger du yderligere på det, som du har lært på Grundforløb 1 og 2, Trin 1 af din oplæring og 1. hovedforløb. Dette trin af oplæringen varer op til 6,5 måneder.

2. hovedforløb

På 2. hovedforløb afsluttes uddannelsen til Faglært landmand med speciale i enten svin, kvæg, fjerkræ eller planter. I alle specialerne er der mulighed for at vælge økologi.

 

Fagene

Er afhængig af det speciale, der vælges, men nogle fag er fælles for alle. Dette gælder f.eks. virksomhedsøkonomi, samfundsfag, bæredygtighed, miljø samt iværksætteri og innovation. Ud over de fag, der hører til det valgte speciale, kan der vælges blandt fag som f.eks. planteværn, teknik, natur- og landskabspleje, finansiering og investering, GPS, grøntsagsproduktion.

 

Undervisningsform

På 2. hovedforløb er det fortrinsvis teoretisk undervisning, men undervejs inddrages mange praktiske eksempler fra landbruget, ligesom der arbejdes med flere cases på forløbet.

 

Varighed

2. hovedforløb begynder i februar og har en varighed af 20 uger.

2. hovedforløb afsluttes med eksamen og bevis som Faglært landmand.

Start datoer

Grundforløb 1 starter i august.

Grundforløb 2 starter op i august og januar.

Har du spørgsmål

Kontakt os

– vi hjælper dig videre

Uddannelse_ Faglægt landmand

Anette Dalgas Ehlert

Studiesekretær og vejleder

Uddannelse_ Faglægt landmand

Kirsten Broch Nielsen

Vejleder & Uddannelsesleder