biogas og solceller

Energi på skole og landbrug

Et vigtigt fokusområde er energiforsyningen på skole og landbrug. Vi har biogasanlæg, solceller og halmfyr. Allerede i 1980’erne blev der eksperimenteret med forskellige løsninger til biogas. Det var dog på et tidspunkt, hvor adgang til olie og gas var nem og billig, så selv om der blev høstet en del erfaringer blev biogasprojektet dengang lukket ned igen. Med den voksende bevidsthed om vigtigheden af vedvarende energikilder og energieffektivitet er energiforsyningen blevet helt central og i praksis en integreret del af skole og landbrug.

Udfasning af fossile brændstoffer inden 2025

For et par år siden vedtog bestyrelsen, at Gråsten Landbrugsskole skulle udfase brugen af fossile brændstoffer inden 2025. Vi har haft halmfyr siden starten af 1980´erne, så opvarmningen har længe været fossiltfri.

I 2019 fik vi et 155 kWp solcelleanlæg på taget af maskinhallen. Det producerer årligt ca. 170.000 kWh el, hvilket svarer til omkring 1/3 af vores samlede forbrug på både skole og landbrug.

Biogas

Her i 2023 har vi taget et gårdbiogasanlæg i brug. Dette anlæg aftager de 25 m3 gylle som vores 200 malkekøer + opdræt og 350 søer + smågrise producerer i døgnet. I den 1100 m3 store reaktortank opvarmes gyllen til 37 grader, og de mesofile bakterier omdanner det organiske materiale i gyllen til metan (CH4). Efter en gennemsnitlig opholdstid i reaktortanken på 40 dage, pumpes der dagligt 25 m3 gylle ud i lagertankene. Her afkøles gyllen for dels at stoppe de metan producerende bakteriers aktivitet, og dels for at udnytte varmen fra den afgassede gylle til at opvarme den rå gylle, som kommer fra staldene.

Metanen samles i toppen af reaktortanken. Herfra ledes den igennem et tørringsanlæg og et kulfilter, hvor svovlen renses fra. Nu kan gassen anvendes i de fire motor- og generatorenheder, som er koblet på anlægget. Hver motorenhed kan producere 15 kWh strøm og 30 kWh varme.

Synergi mellem grønne energiformer

Solcellerne og biogasanlægget arbejder sammen, så hvis solcellerne kan dække vores elforbrug, så drosles el- og varmeproduktionen på biogasanlægget så langt ned som muligt. Når solen går ned, overtager biogasanlægget elproduktionen. Der vil være perioder, hvor vi producerer mere strøm end vi kan forbruge, og den overskydende strøm sælges på elnettet til spotprisen. Vi forventer derfor, at vi nu også er helt selvforsynende med strøm, idet anlægget forventes at producere 350.000 kWh strøm om året.

Energieffektivisering i maskinparken

Den sidste del vi mangler for at blive fossiltfri, er udskiftningen af traktorer og biler, så de kan køre på grøn energi. Vores to biler bliver udskiftet til elbiler i løbet af kort tid og vi samarbejder med traktorproducenter, som kan levere traktorer, der kører på metan.

De tre malkerobotter er i foråret blevet udskiftet til den nyeste model (Lely A-5), som har 80% lavere energiforbrug end den gamle model.

I foråret 2023 fik vi også installeret et nyt automatisk fodringssystem hos køerne. Her sker al foderblanding og udfodring fuldautomatisk, og alt er eldrevet. Med den gamle foderblander brugte vi hver dag 40 liter diesel og fodringen lagde beslag på 3 mandetimer om dagen.